mp3鈴聲下載

睇完金像獎歌曲頒獎典禮,想唔想整番隻搞笑歌做手機鈴聲呢?呢度有幾隻俾你選擇:

(不過,你個手機要support mp3鈴聲至得,如果只support midi我就幫你唔到啦!)

幾許瘋語-羅人

壽頭記-撻成一塊

最舊的玫瑰-甄肥

掃墓-張惡榮

教我如何去小便-麥兜

少林功夫醒-周星馳、黃一飛

帝女花-任劍輝、白雪仙

蝕到空虛-蔡"火農"華

四樓有四級(好景版)

出前一丁(長大篇)

出前一丁(32 年篇)

出前一丁(收音機版本)